ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31939

Original price was: 270.00 ฿.Current price is: 243.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31939

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555

*แนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน  พ.ศ. 2555

*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2555

*พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2560

*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557

*แนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์

พ.ศ. 2557

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งชุมชน การเลือกตั้งกรรมการชุมชน การยกเลิกการเป็นชุมชน

*การสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยอันเรียน

*การส่งเสริมการออกกำลังกาย

*การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน

*การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

*การพัฒนาศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน

*การอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว

*เทคนิคการประสาน

*เทคนิคการให้คำแนะนำ

*เทคนิคการประชาสัมพันธ์

*เทคนิคการไกล่เกลี่ยและการประนีประนอม

*เทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วม

*งานพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม

*แนวคิดการพัฒนาสังคม

*ทฤษฎีการพัฒนาสังคม

*ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์

*แนวข้อสอบงานพัฒนาสังคม ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบงานพัฒนาสังคม ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบความรู้ด้านการพัฒนาชุมชน

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.