ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา                                              

*ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)

*นโยบายรัฐบาล

*นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

*ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*การวิเคราะห์นโยบายและแผน

*การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

*การวางแผนเชิงกลยุทธ์

*การจัดทำแผน/โครงการ

*การติดตามและประเมินผล

*แนวข้อสอบเจ้าวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบเจ้าวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบเจ้าวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.

*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เศรษฐกิจ สังคม

*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.