ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช BC-32158

Original price was: 270.00 ฿.Current price is: 243.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช BC-32158

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช                                                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2558

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

*ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)

*พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560

*ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

*แนวข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน  เศรษฐกิจ สังคม

*การจัดการเพื่อคุ้มครอง อนุรักษ์ รักษาพันธ์สัตว์ป่า และพืชป่าตามอนุสัญญา

*การค้นคว้า วิจัยและพัฒนางานด้านทรัพยากรป่าไม้ทรัพยากรป่าไม้

*ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อนุรักษ์

*การจัดการและฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์

*การจัดทำและควบคุมระบบข้อมูลที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

*การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการป่าไม้

*การใช้มาตรการหรือกลไกทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อการสนับสนุนการจัดการพื้นที่ป่าไม้

*การพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ ที่พบในพื้นที่ป่าไม้

*องค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าไม้

*การป้องกัน ปราบปรามการกระทำผิดกฏหมายเกี่ยวกับป่าไม้และสัตว์ป่า

*ความรู้ทั่วไปด้านไฟป่า การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า

*การบริหารจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูต้นน้ำ

*การบริหารจัดการพื้นที่และการอนุรักษ์สัตว์ป่า

*การบริหารจัดการเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติและนันทนาการ

*การน้อมนำศาสตร์พระราชา หรือแนวทางพระราชดำริ มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้

และสัตว์ป่าให้เกิดความยั่งยืนและสมดุล

*งานวิชาการด้านป่าไม้อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนไทย และที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7. พ.ศ. 2525

*พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2555

*แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้

     

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.