ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครูกศน. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา

270.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครูกศน. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา

สารบัญ

***ความรู้ความสามารถทั่วไป 50 คะแนน

*แนวข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

*พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553

*แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

 พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2553

*ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ที่เกี่ยวกับงาน กศน.

*(ร่าง)นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

*แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและความมั่นคงของชาติ

***ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 100 คะแนน

*บทบาทภารกิจของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

*การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

*การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

 การศึกษาเพื่อทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

*การจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ

*แนวข้อสอบ การจัดทำแผนงาน  โครงการ

*การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน

*การจัดทำฐานข้อมูล

*การติดตามประเมินผลโครงการ และรายงานผลโครงการ

*ความรู้ด้านสื่อการเรียนการสอน

 

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.