ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบนิติกร (พนักงานราชการทั่วไป) กรมป่าไม้ ปี 66

240.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนิติกร (พนักงานราชการทั่วไป) กรมป่าไม้ ปี 66
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 321 หน้า
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

*ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการทั่วไป กรมป่าไม้

*การเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ กรมป่าไม้
*หลักเกณฑ์วิธีการและแนวทางปฏิบัติการใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของกรมป่าไม้
*หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของพนักงานราชการของกรมป่าไม้
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
*แนวข้อสอบกฎหมายมหาชน
*พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2562
*พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2559
*พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
*พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
*แนวข้อสอบ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
*แนวข้อสอบงานสารบรรณ
*แนวข้อสอบงานธุรการ

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.