BC-324 คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กทม.

240.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ประกอบด้วย

1.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักพื้นฐานการเงินและบัญชี งบประมาณ และการบัญชี ได้แก่ ทรัพย์สิน หนี้สิน และทุน รายได้และค่าใช้จ่าย
-สรุปแนวข้อสอบการบัญชีการเงิน
2.การวิเคราะห์งบการเงิน
-แนวข้อสอบวิเคราะห์งบการเงิน
3.หลักเกณฑ์การตรวจสอบบัญชีการเงินเบื้องต้น
-แนวข้อสอบหลักเกณฑ์การตรวจสอบบัญชีการเงินเบื้องต้น
4.กระบวนการงบประมาณ
-แนวข้อสอบเกี่ยวกับการจัดการงบประมาณ
5.ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. ข้อบัญญัตกรุงเทพมหานคร เรื่องวิธีงบประมาณ พ.ศ.2529 และที่แก้ไข
7. ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8. ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-แนวข้อสอบข้อบัญญัติ กทม. เรื่องการพัสดุ พ.ศ.2538 และที่แก้ไข
-แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีงบประมาณ พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ.2533 และที่แก้ไข
-แนว ข้อสอบระเบียบกรุงเทพหมานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.2530 และที่แก้ไข

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.