ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-5963 คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมวิทยาศาสตร์บริการ

270.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และข้อสอบ

คำอธิบาย

แชร์

ฺBC-5963 คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และข้อสอบ

*  ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์  พันธกิจ  โครงสร้าง
*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2548
–  เจาะข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ
*  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
–  เจาะข้อสอบ
*  การบริหารแผนงานและการบริหารงบประมาณ
–  หลักการและบริหารแผนงานและโครงการทั่ว ๆ ไป
–  การบริหารงบประมาณ
*  ความรู้เชิงวิเคราะห์ด้านแผนงาน  โครงการ และงบประมาณเบื้องต้น
–  การวางแผน
–  การวิเคราะห์โครงการ (Project Analysis)
–  การวางแผนงานและโครงการ
–  งบประมาณ
–  ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
*  เจาะข้อสอบแผนงาน โครงการ งบประมาณ  ชุดที่ 1
*  เจาะข้อสอบแผนงาน โครงการ งบประมาณ  ชุดที่ 2

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.