loader-image

BC-6021 คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม

270.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ. ระเบียบ และเจาะข้อสอบพร้อมคำเฉลยอธิบายอย่างละเอียด

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ฺBC-6021  คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ. ระเบียบ และเจาะข้อสอบ

✰  ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักงานศาลยุติธรรม

✰  พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรมพ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

      –  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓   และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  5  พ.ศ. 2558 

   ✰   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543และที่แก้ไขเพิ่มเติม

        –  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543                                และที่แก้ไขเพิ่มเติม   2  ชุด        


  เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

         ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

     ✰  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลฯ พ.ศ. ๒๕๕๕      ✰  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยรถราชการและค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2547                         

     ✰  คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรมที่ 67/2545เรื่อง มอบอำนาจในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการศาลยุติธรรมฯ

       ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม

     ✰  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550 ✰ ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยลูกจ้างของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544

     ✰  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ พ.ศ. 2550       

     ✰  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการโอนข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550

     ✰  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๖

     ✰  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการย้ายเปลี่ยนสายงานข้าราชการศาลยุติธรรมพ.ศ.๒๕๔๔

      ✰ ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศาลยุติธรรม  พ.ศ.2544

     ✰  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544

      ✰  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม  พ.ศ. ๒๕๔๓

     ✰  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม

                ลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. ๒๕๕๗

      ✰  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. ๒๕๕๒

      ✰ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รวมแนวข้อสอบ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น

       ✰  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม

        ✰  การปฏิบัติงานธุรการทั่วไป และงานธุรการคดีของศาลยุติธรรม

          ✰  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

              พ.ศ. ๒๕๔๘

                –  เจาะข้อสอบ ชุดที่ 1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526  (และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548)

                –   เจาะข้อสอบ ชุดที่ 2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526    และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548)


Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.