ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-6304 คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล วุฒิปริญญาตรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

270.00 ฿

ประกอบด้วยเนื่อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

คำอธิบาย

แชร์

ฺBC-6304  คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล  วุฒิปริญญาตรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกอบด้วย เนื้อหา พรบ  และเจาะข้อสอบ

  *    วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
*    เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

   *   เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

   *  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
*  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.
2539

    * เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540

    *  เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546

   *  เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

    *   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

   *  กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

   *  การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)

                –  เจาะข้อสอบภาคสนาม

   *  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ

               – เจาะข้อสอบ

   *   นโยบายของรัฐด้านสาธารณสุข

   *  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

  * เจาะข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

   *   เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1

    *  เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.