ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-6311 คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล ปริญญาโท สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

280.00 ฿

ประกอบด้วยเนื่อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

คำอธิบาย

แชร์

BC-6311 คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล ปริญญาโท สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

   *  วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

   *  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

   *  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

   *  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

   *  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

   * เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540

   * เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 138

   *  เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

   *  แนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล

   * การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   *  กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

   *  การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)

   *  การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่                                                                –  เจาะข้อสอบ

   *  การวางแผนงานและการบริหารโครงการ

   –  เจาะข้อสอบการวางแผนงานและการบริหารโครงการ

   *  นโยบายของรัฐด้านสาธารณสุข

   *  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

              –  เจาะข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน        

   *  เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1

   *  จาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.