ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-6366 คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

260.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

คำอธิบาย

แชร์

BC-6366  คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

*  ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง
เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ท.
*  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.
2551
*  แนวข้อสอบ   พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2551
*  พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑

*  พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)                พ.ศ. ๒๕๕๙
*    เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต       พ.ศ.
2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
*   เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
*  เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.
2546

*   ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
* เจาะข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

*  เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานราชการ
*  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
*  เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
2549

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.