ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-6441 คู่มือสอบเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

250.00 ฿

ประกอบด้วย พรบ เนื้อหา และเจาะข้อสอบ

คำอธิบาย

แชร์

BC-6441  คู่มือสอบเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

*  ความเป็นมา วิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศาสตร์ อำนาจหน้าที่่ โครงสร้าง ภารกิจ
*  พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550
–  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550
–  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
–  เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดพี พ.ศ. 2546
–  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2
พ.ศ. 2548  ชุดที่ 1
–  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2
พ.ศ. 2548  ชุดที่ 2
*  การเก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
–  เจาะข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
–  แนวข้อสอบวิเคราะห์งบการเงิน
–  แนวข้อสอบการบัญชี
–  แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.