loader-image

BC-6663 คู่มือสอบนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรมการปกครอง

299.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-6663  คู่มือสอบนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรมการปกครอง

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

*ความรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ

               –  เจาะข้อสอบการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ                                                            –  เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม  สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ  

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง

             –  เจาะข้อสอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างอำนาจหน้าที่และภารกิจ                                 

              –เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ

* การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การบริหารเชิงกลยุทธ์

 และการบริหารจัดการ

                –  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                         

                –  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2551

                –  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540
– 
เจาะข้อสอบ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖

              –  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

             –  เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

*ความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

*ความรู้พื้นฐานทางดิจิตอลและคอมพิวเตอร์

*ความรู้พื้นฐานระบบเครื่องรับ-ส่งวิทยุโทรศัพท์

*ระบบสื่อสารด้วยระบบเส้นใยนำแสง        

*ระบบไมโครเวฟ

*ระบบสายส่ง ระบบสายอากาศ

*การกระจายคลื่นความถี่วิทยุ

*ระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม

*ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 *ระบบไฟฟ้ากำลัง

*ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า

*ระบบแสงสว่าง

*เครื่องปรับอากาศ

*การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
– 
เจาะข้อสอบนายช่างไฟฟ้า     

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.