ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-6663 คู่มือสอบนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรมการปกครอง

299.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

คำอธิบาย

แชร์

BC-6663  คู่มือสอบนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรมการปกครอง

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

*ความรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ

               –  เจาะข้อสอบการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ                                                            –  เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม  สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ  

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง

             –  เจาะข้อสอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างอำนาจหน้าที่และภารกิจ                                 

              –เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ

* การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การบริหารเชิงกลยุทธ์

 และการบริหารจัดการ

                –  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                         

                –  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2551

                –  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540
– 
เจาะข้อสอบ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖

              –  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

             –  เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

*ความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

*ความรู้พื้นฐานทางดิจิตอลและคอมพิวเตอร์

*ความรู้พื้นฐานระบบเครื่องรับ-ส่งวิทยุโทรศัพท์

*ระบบสื่อสารด้วยระบบเส้นใยนำแสง        

*ระบบไมโครเวฟ

*ระบบสายส่ง ระบบสายอากาศ

*การกระจายคลื่นความถี่วิทยุ

*ระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม

*ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 *ระบบไฟฟ้ากำลัง

*ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า

*ระบบแสงสว่าง

*เครื่องปรับอากาศ

*การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
– 
เจาะข้อสอบนายช่างไฟฟ้า     

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.