ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-6977 คู่มือ+ข้อสอบ ตำรวจท่องเที่ยว กรมบังคับการตำรวจท่องเที่ยว

260.00 ฿

ประกอบด้วยทุกเนื้อหาที่่กำหนดในการออกสอบพร้อมเจาะข้อสอบ

คำอธิบาย

แชร์

BC-6977  คู่มือ+ข้อสอบ ตำรวจท่องเที่ยว กรมบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
ประกอบด้วยเจาะเนื้อหา และข้อสอบ

ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง

*วิชาความสามารถทั่วไป (ความสามารถด้านการคิดคำนวณ)
Øโจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน

                Øโจทย์อนุกรมตัวเลข

                Øโจทย์การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง

*วิชาความสามารถทั่วไป (ด้านเหตุผล)

                Øโจทย์อุปมาอุปไมย

                Øโจทย์เงื่อนไขทางภาษา

                Øโจทย์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์

                Øโจทย์การสรุปเหตุผลทางและตรรกศาสตร์ (ตรรกวิทยา)

*วิชาภาษาไทย (ความเข้าใจภาษา)

                Øโจทย์การอ่านบทความและทำความเข้าใจกับบทความ

                Øโจทย์การสรุปความและการตีความจากบทความ

                Øโจทย์การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา

                Øโจทย์การเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)

                Øโจทย์การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง)

*พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                Øแนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551

*วิชาภาษาอังกฤษ                                                                                                                                                                

                Øบทสนทนา (Conversation) พร้อมเจาะข้อสอบ

                Øการอ่านบทความ

                Øความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

                Øรวมข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.