ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-7059 คู่มือสอบนิติกร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

270.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

คำอธิบาย

แชร์

BC-7059 คู่มือสอบนิติกร  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบเป็นส่วนใหญ่

ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม  อำนาจหน้าที่              

*พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

           –  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

*พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

            –  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

*กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

            –  เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

            –  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540

            – เจาะแนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

            เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551

*ความรู้เกี่ยวกับงานด้านกฏหมาย                                                                     

              – เจาะข้อสอบ กฎหมายปกครอง

             – เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

              – เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา

            – เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง         

            – เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

*ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ          

            –เจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ

            –เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

            –เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2

            เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3

           – เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไป                                                                                                    

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.