BC-7295 คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน ออกใหม่ปี 2560

270.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-7295 คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน ออกใหม่ปี 2560

สารบัญ

* ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ 

*ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560– 2579)(สรุปย่อ)

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)

*ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

*ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ตามแผนพัฒนาทรัพยากรดินในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

*บทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน

*การศึกษา วิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายภารกิจหลักและแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ           

*ความรู้ในการวิเคราะห์

*การวางแผนงาน

*โครงการ

*งบประมาณ

*การวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลโครงการ

แนวข้อสอบค่านิยม บทบาทหน้าที่ ภารกิจ และนโยบายของกรมพัฒนาที่ดิน

แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

แนวข้อสอบเกี่ยวกับการงบประมาณ

เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.