ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-7509 คุ่มือสอบนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร ออกใหม่ปี 2560

250.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

BC-7509 คุ่มือสอบนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร ออกใหม่ปี 2560

สารบัญ

*ประวัติกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่

*หลักภาษีอากร

เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับหลักภาษีอากรและประมวลรัษฎากร ชุดที่ 1.

เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับหลักภาษีอากรและประมวลรัษฎากร ชุดที่ 2.

– เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 1.

เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 2.

*ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) (สรุปย่อ)

*สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

– เจาะข้อสอบการวางแผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนงานโครงการ การติดตามประเมินผล

เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.

เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.

เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                                        

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.