loader-image

คู่มือนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สนง.ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

260.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สนง.ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สารบัญ

Øวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ ของ สนง.ปลัดกระทรวง Øการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

êเจาะข้อสอบ พ.ร.ฎ.กาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ 2546

Øกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพ.ศ. 2559

Øยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

Øแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)

êเจาะข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

Øแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564)

Øแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560-2564)

Øพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551

Øแผนงาน โครงการ

Øงบประมาณ

Øความรู้ด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน

êแนวข้อสอบ เกี่ยวกับ งบประมาณ

êเจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน

Øความรู้ด้านการท่องเที่ยวและด้านการกีฬา

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.