ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สนง.ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สนง.ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สารบัญ

Øวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ ของ สนง.ปลัดกระทรวง Øการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

êเจาะข้อสอบ พ.ร.ฎ.กาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ 2546

Øกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพ.ศ. 2559

Øยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

Øแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)

êเจาะข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

Øแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564)

Øแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560-2564)

Øพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551

Øแผนงาน โครงการ

Øงบประมาณ

Øความรู้ด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน

êแนวข้อสอบ เกี่ยวกับ งบประมาณ

êเจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน

Øความรู้ด้านการท่องเที่ยวและด้านการกีฬา

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.