ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

นักบัญชี กรมบัญชีกลาง

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

นักบัญชี กรมบัญชีกลาง

สารบัญ

Øประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ  โครงสร้าง     

Øการบัญชีการเงิน

Øการบัญชีต้นทุน

Øนโยบายทางบัญชี มาตรฐานการบัญชี

Øการวิเคราะห์งบการเงิน

Øการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

                êเจาะข้อสอบนักบัญชี ชุดที่ 1.

                êเจาะข้อสอบนักบัญชี ชุดที่ 2.

Øพ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

                êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

                êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Øการวิเคราะห์และวางแผนงาน

Øการประสานงาน                               

Øการจัดการองค์การ                                      

                êเจาะข้อสอบ การวิเคราะห์ การวางแผนงาน การประสานงาน การจัดการองค์การ

                êเจาะข้อสอบ เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ                                                                                                    

Øการบริหารราชการ                                                                                                                                                                        

Øร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

Øความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง      

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.