loader-image

นักบัญชี กรมบัญชีกลาง

260.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

นักบัญชี กรมบัญชีกลาง

สารบัญ

Øประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ  โครงสร้าง     

Øการบัญชีการเงิน

Øการบัญชีต้นทุน

Øนโยบายทางบัญชี มาตรฐานการบัญชี

Øการวิเคราะห์งบการเงิน

Øการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

                êเจาะข้อสอบนักบัญชี ชุดที่ 1.

                êเจาะข้อสอบนักบัญชี ชุดที่ 2.

Øพ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

                êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

                êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Øการวิเคราะห์และวางแผนงาน

Øการประสานงาน                               

Øการจัดการองค์การ                                      

                êเจาะข้อสอบ การวิเคราะห์ การวางแผนงาน การประสานงาน การจัดการองค์การ

                êเจาะข้อสอบ เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ                                                                                                    

Øการบริหารราชการ                                                                                                                                                                        

Øร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

Øความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง      

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.