ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

แนวข้อสอบท้องถิ่น เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1-2-3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คู่มือสอบ BC-2214

240.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

BC-2214 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1-2-3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คู่มือสอบ

 

คู่มือเตรียมสอบ
พัฒนาชุมชน 1-2-3

สำหรับผู้เตรียมสอบในกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช้ได้ทุกระดับ ปรับเนื้อหาเล่มให้ให้ตรงแนวมากที่สุด
ภาค ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
ออกใหม่เดือนธันวาคม 56 นี้ เพื่อให้ตรงแนวกับรายละเอียดที่ออก   สอบ

ประกอบด้วย

       1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
–  เจาะแนวข้อสอบ 2 ชุด
2.  พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 254
–  เจาะแนวข้อสอบ
3.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
–  เจาะแนวข้อสอบ
4.  ระเบียบมหาดไทยว่ด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538
–  องค์กรสตรี
–  ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนสตรี (ฉบับที่ 2
–  ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนสตรี (ฉบับที่ 3)
–  เจาะแนวข้อสอบ
5.  พระราชกฤษฎีการว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
–  เจาะแนวข้อสอบ
6.  ความรู้เกี่ยวกับงาน “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่ง
–  แนวคิด ทฤษฎีและหลักการพัฒนาและการพัฒนาชุมชน
–  สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 11
–  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
–  เจาะประเด็นแนวข้อสอบ ชุดที่ 1
–  เจาะประเด็นแนวข้อสอบ ชุดที่ 2
–  เจาะประเด็นแนวข้อสอบ  ชุดที่ 3
–  เจาะประเด็นแนวข้อสอบภาคสนาม

ราคา 240 บาท

    จัดทำโดย  สถาบัน The Best Center

 

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.