loader-image

แนวข้อสอบท้องถิ่น เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน/นักวิชาการ จัดเก็บรายได้ ระดับ1-2-3 คู่มือ + ข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น BC-4638

250.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-4638 เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน/นักวิชาการ จัดเก็บรายได้ ระดับ1-2-3 คู่มือ + ข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับการพัสดุ
-พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 + แนวข้อสอบ
-พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 + แนวข้อสอบ
-พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 + แนวข้อสอบ
-พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 + แนวข้อสอบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 + แนวข้อสอบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 + แนวข้อสอบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม + แนวข้อสอบ
ส่วนที่ 2 สรุปสาระสำคัญ + เจาะแนวข้อสอบระเบียบ พ.ร.บ.ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
-สรุป สาระสำคัญ และแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน, พ.ร.บ.สภาตำบลและอบต.,พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด,พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496, ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น, พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ, พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
ส่วนที่ 3 ความรู้ทั่วไปเพิ่มเติม
เศรษฐกิจพอเพียง, สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง, นโยบายรัฐบาล, ประชาคมอาเซียน

 

ราคา 250 บาท

จัดทำโดย  สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.