แนวข้อสอบท้องถิ่น เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน/นักวิชาการ จัดเก็บรายได้ ระดับ1-2-3 คู่มือ + ข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น BC-4638

250.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-4638 เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน/นักวิชาการ จัดเก็บรายได้ ระดับ1-2-3 คู่มือ + ข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับการพัสดุ
-พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 + แนวข้อสอบ
-พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 + แนวข้อสอบ
-พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 + แนวข้อสอบ
-พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 + แนวข้อสอบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 + แนวข้อสอบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 + แนวข้อสอบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม + แนวข้อสอบ
ส่วนที่ 2 สรุปสาระสำคัญ + เจาะแนวข้อสอบระเบียบ พ.ร.บ.ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
-สรุป สาระสำคัญ และแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน, พ.ร.บ.สภาตำบลและอบต.,พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด,พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496, ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น, พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ, พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
ส่วนที่ 3 ความรู้ทั่วไปเพิ่มเติม
เศรษฐกิจพอเพียง, สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง, นโยบายรัฐบาล, ประชาคมอาเซียน

 

ราคา 250 บาท

จัดทำโดย  สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.