ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

แนวข้อสอบท้องถิ่น นายช่างโยธา เจาะข้อสอบ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น BC-0153

150.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

BC-0153 นายช่างโยธา เจาะข้อสอบ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

ประกอบด้วย

1.  แนวข้อสอบ พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. แนวข้อสอบ พรบ.ผังเมือง พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. แนวข้อสอบ พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.  แนวข้อสอบ พรบ. เทศบาล พ.ษ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6.  แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
7.  แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.  แนวข้อสอบ พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9.  แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
10. แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
11. แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12. แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ราคา พิเศษ 150 บาท

จัดทำโดย    ติวเตอร์กุ้ง    สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.