ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

แนวข้อสอบท้องถิ่น เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 1-2 คู่มือ + ข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น BC-4607

250.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

BC-4607 เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 1-2 คู่มือ + ข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประกอบด้วย

  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีและการเงิน + แนวข้อสอบ

บัญฃีแยกประเภท

การบัญชีเกี่ยวกับเงินสด

แนวข้อสอบเกี่ยวกับระบบเงินสดย่อย

แนวข้อสอบเกี่ยวกับการทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

การจัดทำงบการเงิน

แนวข้อสอบการบัญชีการเงิน

การวิเคราะห์งบการเงิน

  • การวิเคราะห์งบการเงิน + แนวข้อสอบ
  • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 + แนวข้อสอบ
  •  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 + แนวข้อสอบ
  • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม + แนวข้อสอบ
  • เจาะประเด็น พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 + แนวข้อสอบ
  • เจาะประเด็น พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 + แนวข้อสอบ

 

ราคา 250 บาท

 

จัดทำโดย สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.