ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น UPDATE สิงหาคม 2560 BC-8445

270.00 ฿

คำอธิบาย


คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น UPDATE สิงหาคม 2560 BC-8445

 

สารบัญ
-พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม 1

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                   34

-พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 68

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 87

-พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535                              91

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 128

@ความรู้ด้านสุขาภิบาล

-การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยของอาหาร 163

-การสุขาภิบาลโรงงาน การสุขาภิบาลทั่วไป 168

-การอนามัยสิ่งแวดล้อม อนามัยชุมชน 190

-การบำบัดน้ำเสีย 198

-การกำจัดขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย สิ่งปฏิกูล 201

-การควบคุมมลพิษทางน้ำ ทางอากาศ ทางเสียง การควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค 229

@ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

-ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ 242

-คุณภาพอากาศและเสียง 245

-พื้นที่เสี่ยง 247

-ปริมาณขยะมูลฝอย 248

-ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ประกอบกิจการตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 254

@ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

-ระบบบำบัดและควบคุมน้ำเสีย 257

-ระบบบำบัดและกำจัดขยะมูลฝอย 263

-ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางด้านสุขาภิบาล การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

ในรูปแบบต่างๆ 270

*แนวข้อสอบรวม นักวิชาการสุขาภิบาล 276

 

Facebook Comments

Cart
Your cart is currently empty.