ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือเตรียมสอบนายร้อยตำรวจ นักวิทยาศาสตร์ (พฐ.4) สาขาจุลชีววิทยา  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ BC-8674

280.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบนายร้อยตำรวจ นักวิทยาศาสตร์ (พฐ.4) สาขาจุลชีววิทยา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ BC-8674

สารบัญ

Øความรู้เกี่ยวกับจุลชีววิทยา

      êแนวข้อสอบ จุลชีววิทยา

      êเจาะข้อสอบพ.ร.บ. ตำรวจ 2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.  2557

      êเจาะข้อสอบกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556

      êเจาะข้อสอบ ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจพ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

      êเจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

Øวิชาภาษาอังกฤษ

      êเจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ

      êเจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.

êเจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.

êเจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.

Øวิชาภาษาไทย

      êเจาะข้อสอบวิชาภาษาไทยพร้อมแนวข้อสอบ

      êเจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1.

      êเจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2.

Øวิชาความสามารถทั่วไป

      êความสามารถในการคิดเชิงจำนวน

      êกราฟ

      êตาราง

      êอนุกรม

      êการสรุปความ

      êแผนภาพเชิงตรรกศาสตร์

      êอุปมาอุปไมย

      êร้อยละ

      êสมการและอสมการ

      êคณิตศาสตร์เหตุผล

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.