ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมท่าอากาศยาน ออกใหม่ 2560 BC 8797

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมท่าอากาศยาน ออกใหม่ 2560 BC 8797

สารบัญ

Øค่านิยม วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ยุทธศาสตร์          

Øความรู้เบื้องต้นด้านการเงินและบัญชี

Øความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

    êแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

    êเจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    êเจาะข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

    êเจาะข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

    êเจาะข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502

    êเจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ

พ.ศ. 2553

    êเจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    êเจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

    êความรู้ด้านภาษาอังกฤษเจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ

    êเจาะข้อสอบความรู้พื้นฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์

    êเจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 1.

    êเจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 2.

    êเจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 3.

    

    

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.