คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ออกใหม่ 2560 BC – 8933

260.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ออกใหม่ 2560 BC – 8933

สารบัญ

Øประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม     

          êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  1.

          êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  2.

          êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          êเจาะข้อสอบ พ.ร.ฎ.ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

          êแนวข้อสอบ กฏหมายมหาชน

++กฏหมายสารบัญญัติ

          êเจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

          êเจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา

++กฎหมายวิธีสบัญญัติ

          êเจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                  

          êเจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

          êแนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484

          êแนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          êแนวข้อสอบพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม

     

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.