ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงาน/เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ออกใหม่ 2560 BC – 8964

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงาน/เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ออกใหม่ 2560 BC – 8964

สารบัญ

Øประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยม 

                êเจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

Øความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน

Øการจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน

Øความรู้ด้านงบประมาณ

Øความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

                êแนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

                êเจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                êเจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502

                êเจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

                êเจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

ของส่วนราชการพ.ศ. 2553

                êเจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

                êเจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                êเจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 1.

                êเจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 2.

                êเจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 3.

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.