ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ออกใหม่ 2560 BC – 8971

260.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ออกใหม่ 2560 BC – 8971

สารบัญ

Øประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยม 

                êเจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

Øการวิเคราะห์

Øการวางแผน

Øการบริหารเชิงยุทธศาสตร์

Øการจัดทำแผน/โครงการ

Øการติดตามและประเมินผล                                                                                                                                                        

Øแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)

Øนโยบายรัฐบาล

Øยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)และการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

                êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                êเจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                êเจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์

                êเจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)

                êเจาะข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

                êเจาะข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

                êเจาะข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.

                êเจาะข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4.

                                               

               

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.