loader-image

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ออกใหม่ 2560 BC – 8971

260.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ออกใหม่ 2560 BC – 8971

สารบัญ

Øประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยม 

                êเจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

Øการวิเคราะห์

Øการวางแผน

Øการบริหารเชิงยุทธศาสตร์

Øการจัดทำแผน/โครงการ

Øการติดตามและประเมินผล                                                                                                                                                        

Øแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)

Øนโยบายรัฐบาล

Øยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)และการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

                êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                êเจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                êเจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์

                êเจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)

                êเจาะข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

                êเจาะข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

                êเจาะข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.

                êเจาะข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4.

                                               

               

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.