ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) BC-9091

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) BC-9091

สารบัญ

Øประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ บทบาทภารกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง     

Øความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาสังคม

Øความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเบื้องต้น

Øความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ การบริหารแผน นโยบาย และโครงการ

Øพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556

          êแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556

Øพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546

          êแนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Ø นโยบายรัฐบาล

Øยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

Ø แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)

Ø ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

    êเจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

    êเจาะข้อสอบ จิตวิทยาเบื้องต้น

    êเจาะข้อสอบ การจัดทำ การบริหารแผน นโยบาย และโครงการ

    êแนวข้อสอบรวม นักสังคมสงเคราะห์

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.