loader-image

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) BC-9114

260.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) BC-9114

สารบัญ

Øความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม บทบาทอำนาจหน้าที่ โครงสร้าง 

Øการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

Øพฤติกรรมองค์การ

Øมนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม

Øการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์

Øการวางแผน

Øการบริหาร

Øการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

          êเจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551

          êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553

Øนโยบายของรัฐบาล

Øยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

Øแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)

Øความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

          êเจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

          êเจาะข้อสอบ การบริหารและทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

          êเจาะข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.

          êเจาะข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.

          êเจาะข้อสอบ การบริหาร

         

 

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.