ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) BC-9114

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) BC-9114

สารบัญ

Øความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม บทบาทอำนาจหน้าที่ โครงสร้าง 

Øการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

Øพฤติกรรมองค์การ

Øมนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม

Øการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์

Øการวางแผน

Øการบริหาร

Øการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

          êเจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551

          êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553

Øนโยบายของรัฐบาล

Øยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

Øแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)

Øความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

          êเจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

          êเจาะข้อสอบ การบริหารและทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

          êเจาะข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.

          êเจาะข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.

          êเจาะข้อสอบ การบริหาร

         

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.