ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือเตรียมสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

 

สารบัญ

#ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม บทบาทอำนาจหน้าที่ โครงสร้าง          1

#หลักการสื่อสาร 15

#การประชาสัมพันธ์ 36

#งานด้านสื่อสารมวลชน 43

#การวางแผนประชาสัมพันธ์ 49

#การผลิตสื่อ 52

#การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 55

#การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ 59

#การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ 72

#การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ 112

#ความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย การผลิตวีดิทัศน์ การออกแบบเว็บ 120

#นโยบายของรัฐบาล 140

#ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 148

#แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564) 157

#ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 182

                *เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 194

                *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1. 203

                *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2. 228

                *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3. 241

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.