ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ออกใหม่ BC-9404

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ออกใหม่ BC-9404

สารบัญ

#ประวัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์  โครงสร้าง      

#ประวัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์  โครงสร้าง            

#ความรู้เกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น

#พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

#เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

#พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

#ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

#เจาะข้อสอบ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

#เจาะข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544

#ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ

#สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ

#วินัยข้าราชการพลเรือน และการรักษาวินัย                                                                                                                              

#วินัยลูกจ้างประจำ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย                                                                                          

#วินัยพนักงานราชการ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย                                                                                    

#แนวข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ                      

#เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.

#เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.

#เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.

#เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.

        

 

        

 

 

        

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.