loader-image
10% OFF

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม ออกใหม่ปี 2561 BC-9633

234.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม ออกใหม่ปี 2561 BC-9633

สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ โครงสร้าง

*ระบบการเงิน บัญชี และงบประมาณ

*การบริหารเงินและงบประมาณ

*การจัดทำ สอบทาน ข้อมูลทางการเงิน รายงานการเงิน และวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

*หลักการและนโยบายการบัญชี มาตรฐานทางบัญชี

*นโยบายแผนงานโครงการ และการวางแผนค่าใช้จ่าย

*ระบบและการปฏิบัติงานด้านพัสดุ

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  1.

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  2.

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

*เจาะข้อสอบ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.