10% OFF

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม ออกใหม่ปี 2561 BC-9633

234.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม ออกใหม่ปี 2561 BC-9633

สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ โครงสร้าง

*ระบบการเงิน บัญชี และงบประมาณ

*การบริหารเงินและงบประมาณ

*การจัดทำ สอบทาน ข้อมูลทางการเงิน รายงานการเงิน และวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

*หลักการและนโยบายการบัญชี มาตรฐานทางบัญชี

*นโยบายแผนงานโครงการ และการวางแผนค่าใช้จ่าย

*ระบบและการปฏิบัติงานด้านพัสดุ

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  1.

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  2.

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

*เจาะข้อสอบ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.