10% OFF

คู่มือสอบนายช่างไฟฟ้า กรมประชาสัมพันธ์

243.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนายช่างไฟฟ้า กรมประชาสัมพันธ์

สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ บทบาทหน้าที่ โครงสร้าง                                     

*ความรู้พื้นฐานไฟฟ้ากำลังและอิเล็กทรอนิกส์

*ความรู้พื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ

*ระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

*ระบบเชื่อมโยงสัญญาณวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อสารโทรคมนาคม

*ระบบสายส่งกำลัง และระบบสายอากาศวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

*เทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมีเดีย

*เทคโนโลยีดิจิตอลในกิจการวิทยุกระจายเสียง และกิจการวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียงระบบ

 A.M. ระบบ F.M. และวิทยุโทรทัศน์ในประเทศไทย

*การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

*ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และระบบอินเทอร์เน็ต

*ระบบไฟฟ้ากำลัง

*ระบบแสงสว่าง

*ระบบปรับอากาศ

เจาะข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.

เจาะข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.

เจาะข้อสอบนายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 1.

เจาะข้อสอบนายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 2.

เจาะข้อสอบนายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 3.

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.