ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ออกใหม่ปี2561 BC-30208

Original price was: 270.00 ฿.Current price is: 243.00 ฿.

คำอธิบาย


คู่มือสอบนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ออกใหม่ปี2561 BC-30208

สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย 

*นโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล 8

-เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่ 1. 

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่ 2. 

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

-เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

-เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 

*ความรู้เกี่ยวกับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 

-เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 

* หลักการทฤษฎี วิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน 

*ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 200 êเจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

-แนวข้อสอบ นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ชุดที่ 1. 

-แนวข้อสอบ นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ชุดที่ 2. 

-แนวข้อสอบ นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ชุดที่ 3. 

-เจาะข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคม และเหตุการณ์ปัจจุบัน 

Facebook Comments

Cart
Your cart is currently empty.