ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

Original price was: 270.00 ฿.Current price is: 243.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

สารบัญ

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์จังหวัด นโยบายผู้บริหาร                    

*นโยบายรัฐบาล

  –เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  –เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  –เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  –เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

  –เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

  –เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

    เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

  –เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ 

  –เจาะข้อสอบ รวมความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล

*ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ

  –เจาะข้อสอบ งานธุรการ

  –เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

   

   

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.