ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต ระดับชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช. ออกใหม่ปี 2561

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต ระดับชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช. ออกใหม่ปี 2561

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

-เจาะข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1. 

-เจาะข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2. 

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2559 

-เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

-เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

*ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 

-เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 

* สังคมไทย วัฒนธรรม ค่านิยม และทัศนคติของคนไทย 

-เจาะข้อสอบสังคมไทย วัฒนธรรม ค่านิยม และทัศนคติของคนไทย 

* การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย 

*จิตวิทยาสังคมและการศึกษา 

-เจาะข้อสอบ จิตวิทยาสังคม 

*การวิเคราะห์วิจัยและการป้องกันการทุจริต 

*ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3

(พ.ศ. 2560 – 2564) 

-เจาะความรู้ความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.