ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบเจ้าพนักงานไต่สวน ระดับชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช. ออกใหม่ปี 2561

Original price was: 270.00 ฿.Current price is: 243.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบเจ้าพนักงานไต่สวน ระดับชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช. ออกใหม่ปี 2561

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2559 

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 

-เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

-เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

*ประมวลกฎหมายอาญา (เฉพาะความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ) 

-เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1. 

-เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 2. 

-เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 1. 

-เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 2. 

-เจาะข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน 

*ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3

(พ.ศ. 2560 – 2564) 

-เจาะความรู้ความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.