loader-image
10% OFF

คู่มือสอบนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ออกใหม่ปี 2561 BC-30338

243.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ออกใหม่ปี 2561 BC-30338

สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรม

*ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

*พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559

แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559

*พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546

แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546

*ความรู้เกี่ยวกับกรอบ แนวคิด ทฤษฎี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งและ

ระงับข้อพิพาทในชุมชน

*ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ศ. 2548

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ. 2550

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552

แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552

*การช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย

*ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

*กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

*กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

*อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ        

*อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม

 หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี

*อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญ โดยถูกบังคับ

*พันธกรณีของรัฐภาคีต่อสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน

*แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

*คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านสิทธิมนุษยชน

เจาะข้อสอบภาคคำศัพท์ (Vocabulary) ชุดที่ 1

เจาะข้อสอบภาคคำศัพท์ (Vocabulary) ชุดที่ 2

เจาะข้อสอบการอ่านบทความ (Reading Comprehension)

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.