ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนิติกร กรมควบคุมโรค ออกใหม่ปี 2561

Original price was: 270.00 ฿.Current price is: 243.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนิติกร กรมควบคุมโรค ออกใหม่ปี 2561

สารบัญ

*ประวัติ พันธกิจ ภารกิจ โครงสร้าง ยุทธศาสตร์          

-เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  1.

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  2.

-เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

-เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการดำเนินดารทางวินัยพนักงานราชการ

พ.ศ. 2559

*พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

-แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

*พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

-แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

*พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.