ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบผู้ช่วยนายทหารบัญชี รหัสตำแหน่ง 106 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ออกใหม่ปี 2561 BC-0475

234.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบผู้ช่วยนายทหารบัญชี รหัสตำแหน่ง 106 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ออกใหม่ปี 2561  BC-0475

สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม หน้าที่ความรับผิดชอบ

*ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี การเงิน

*การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน

*ความรู้ด้านงบประมาณ

  –เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

  –เจาะข้อสอบ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553

  –เจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

ของส่วนราชการพ.ศ. 2553

  –เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  –เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  –เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.

  –เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.

  –เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.

  –เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.

  –เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 5.

  –เจาะข้อสอบบัญชีราชการ

     

 

     

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.