ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมทางหลวง ปี 2561

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมทางหลวง ปี 2561

สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์                                        

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่  1.

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

*เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

*เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)

*พฤติกรรมองค์การ                                                                                                    

*มนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม

*การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

*การวางแผนกลยุทธ์

*การจัดทำแผนยุทธศาสตร์        

*แผนงาน โครงการ

*การติดตามและประเมินผล

*แนวข้อสอบ แผนงาน โครงการ การติดตามประเมินผล

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

     

 

     

     

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.