ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2561 BC-30994

Original price was: 270.00 ฿.Current price is: 243.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2561 BC-30994

สารบัญ

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3.พ.ศ. 2553

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560

*การวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูล

*การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

*แนวข้อสอบความรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

*การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาบุคลากร

*การพัฒนาระบบฐานข้อมูล

*การนำเทคโนโลยีสานสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน

*ยุทธศาสตร์พัฒนากระทรวงศึกษาธิการ

*การบริหารงานบุคคล

*แนวข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                  

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 4.

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                            

   

   

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.