ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561

Original price was: 280.00 ฿.Current price is: 252.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

*พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. 2550

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550

*พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2543

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

*พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

*พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2556

*พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

*พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

*พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550

*พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557

*พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม

*ความรู้เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์

*การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร

*ความรู้เกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุ เครือข่ายสังคมออนไลน์ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

*การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพ เบี้ยผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

*ความรู้เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ในระดับจุลภาค มหภาค

*จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ

*การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์แก่ผู้รับบริการ การประสานงาน เครือข่ายช่วยเหลือสังคม

การทำงานในเชิงสหวิชาชีพ                                                                                             

*แนวข้อสอบรวม นักสังคมสงเคราะห์

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.