ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด                     

*พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการพ.ศ.2553

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.

*ความรู้เกี่ยวกับสารบบคดีของสำนักงานอัยการสูงสุด

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

*แนวข้อสอบ  การบริหารทรัพยากรบุคคล   

*ระบบสารสนเทศของสำนักงานอัยการสูงสุด

*ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป

*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

*แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป 

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.