ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาโท) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาโท) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สารบัญ

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย หน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้าง            

*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีด้านสาธารณสุข

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ. 2560-2564)

*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

*การวิเคราะห์นโยบายและแผน

*การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

*การวางแผนเชิงกลยุทธ์

*การจัดทำแผน/โครงการ

*การบริหารแผนงานและโครงการ

*การจัดทำงบประมาณภาครัฐ

*การติดตามและประเมินผล

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

*การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  การการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

*การประเมินประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ของงาน

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.

       

                                     

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.