ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบบุคลากรปฏิบัติการ สถาบันวิทยาลัยชุมชน

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบบุคลากรปฏิบัติการ สถาบันวิทยาลัยชุมชน

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน                                                                                                    

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

*นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

*พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2553

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

*พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558

*ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548

*ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาพ.ศ. 2561

*ประกาศสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การดําเนินการตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2560

*ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

*ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาของวิทยาลัยชุมชน

พ.ศ. 2560

*แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาไทยเพื่อวัดความเข้าใจและการใช้ภาษา

*แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

*แนวข้อสอบความสามารถด้านตัวเลข การคิดคำนวณ และการใช้เหตุผล

*การบริหารทรัพยากรบุคคล

*การกำหนดตำแหน่ง เงินเดือน                                                                                                             

*หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร

*การบรรจุและการแต่งตั้งโอนย้าย

*การออกจากราชการ

*แนวข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบ การบริหารทรัพยากรบุคคล     

      

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.