ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-4607 นักทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร

250.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

เจาะข้อสอบ
  นักทรัพยากรบุคคล
กรมศุลกากร

ภายในเล่มประกอบด้วยเจาะข้อสอบ

ประกอบด้วย

    ♠  เจาะแนวข้อสอบการบริหารทั่วไป
♠  เจาะแนวข้อสอบแนวคิดและทฤษฎีการบริหารทรัพยากรบุคคล 2 ชุด
142  ข้้อ
  ♠  เจาะข้อสอบความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ใช้งาน Microsoft Excel
♠  เจาะข้อสอบความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ใช้งาน Microsoft Word
♠  เจาะข้อสอบความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ใช้งาน Microsoft PowerPoint
♠  เจาะข้อสอบความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ใช้งาน Outlook Express

    ♠  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

   ♠  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่่  1
♠ เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่่  2
–  หลักไวยากรณ์  (Structure)
–  คำศัพท์  (vocabulary)
–  การสนทนา  (Conversation)
–  การอ่านเนื้อเรื่อง (Reading Comprehension)

 ♠  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศุลกากร
♠  แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร
♠  แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

   ♠   เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
♠ เจาะข้อสอบ ความรู้เกียวกับพนักงานราชการ 2 ชุด
  
♠ เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข
♠ เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546

  

    ♠  ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ

  

   จัดทำโดย…….ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

 ราคา พิเศษ 250 บาท

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.