ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 66 BB-286

259.00 ฿299.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 66 BB-286

รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว
จำนวนหน้า : 340 หน้า
สารบัญ

*พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542                                     

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542                  

*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                             

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                             

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 155

*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2543                                      *กฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                        

*แนวข้อสอบกฎกระทรวงออกตามความในพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                  *ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)                                                                             

*แนวถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP                                                                                                     

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังพ.ศ. 2562            *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                                    

*ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                                                 

*แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                  

*ความรู้ด้านการปฏิบัติงานด้านพัสดุ                                                                                                                            

*การจัดหา                                                                                                                                                      

*การทำสัญญาซื้อขาย                                                                                                                                    

*การตรวจรับพัสดุ                                                                                                                                        

*การเก็บรักษาพัสดุ                                                                                                                                        

*การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ                                                                                                                                   

*การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market: e – market)  และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding)                                                             

*จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543                                                                                                  

*แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                                                         

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.